Marijke Huisman

Marijke Huisman werd op 21 januari 1972 geboren in Zwolle. Ze woont in Utrecht en werkt als historisch onderzoeker en docent aan verschillende Nederlandse universiteiten.

Studie

In 1990 deed Marijke eindexamen met een alfa-pakket aan de Atheneum-afdeling van het Carolus Clusius College in Zwolle. Ze vervolgde haar opleiding met een studie Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Marijke specialiseerde zich in Vrouwenstudies Letteren en studeerde in 1996 af met de doctoraalscriptie De vrouw, de vrouwenbeweging en het vrouwenvraagstuk. Feminisme en evolutiedenken in Nederland, 1913-1918, die werd onderscheiden met de Johanna W.A. Naberprijs 1997.

Freelancer

Na haar afstuderen werkte Marijke enige jaren als zelfstandig onderzoeker, redacteur, beeldredacteur en tentoonstellingsmaker op het gebied van vrouwengeschiedenis, emancipatie en onderwijsvernieuwing. Ze was onder andere eindredacteur van Historica en Vernieuwing. Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding. Als freelance medewerker van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis (destijds: Aletta. Instituut voor Vrouwengeschiedenis) werkte ze aan een project over affiches van de tweede feministische golf voor het Geheugen van Nederland. Daarnaast publiceerde zij onder meer over Mata Hari (1998) en, samen met Marjet Derks, over de geschiedenis van de Katholieke Arbeiders Vrouwenbeweging (2002).

Proefschrift

In 2003 startte Marijke aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met een promotie-onderzoek binnen het project Controlling time and shaping the self: education, introspection and practices of writing in the Netherlands. Ze bestudeerde de productie, marketing en receptie van autobiografieën in de tweede helft van de negentiende eeuw, met bijzondere aandacht voor de mogelijkheden van vrouwen zich als de auteurs van hun eigen leven te profileren op de boekenmarkt.


Marijke ontving in 2006 de Rijklof Michaël van Goens Prijs van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde voor haar artikel ‘Beter dan Thucydides en Wagenaar…. Autobiografieën en de geschiedenis van de eigen tijd, 1850-1918’, Tijdschrift voor Geschiedenis 118:4 (2005) 513-532.


De dissertatie Publieke Levens. Autobiografieën op de Nederlandse boekenmarkt, 1850-1918 (Zutphen: Walburg Pers, 2008) verscheen als deel IX in de serie Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel van de Dr. P.A. Tiele Stichting.

Postdoc Onderzoeker

Van 2009-2013 werkte Marijke met een Erasmus-fellowship als post-doctoraal onderzoeker bij het Center for Historical Culture van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze deed onderzoek naar veranderingen in de betekenis van slavenautobiografieën en bestudeerde daartoe de productie en receptie van teksten die tussen 1789 en heden in zowel Nederland als Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zijn gepubliceerd. In het kader van dit onderzoek was ze in het voorjaar van 2011 visiting scholar bij Dutch Studies aan de University of California, Berkeley.

Meer informatie over dit project: zie "Actueel" op deze website.

Docent

Naast haar onderzoekswerk is Marijke actief als docent bij opleidingen Geschiedenis aan verschillende Nederlandse universiteiten. Ze gaf cursussen Historiografie, Geschiedenis van Nederland en Gendergeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Grondslagen van de Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, Humanities en Nederlandse politiek vanuit biografisch perspectief aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, en cursussen als Theorie van de Geschiedenis, Historische Beeldvorming en Historical Culture in a Globalizing World aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nevenfuncties

Marijke co-organiseerde in 2009 het internationale congres Life Writing in Europe, dat leidde tot de oprichting van IABA Europe, de Europese afdeling van de International Auto/Biography Association. Marijke is bestuurslid van IABA Europe.

Ze is bestuurslid van het Expatriate Archive Centre in Den Haag, een internationale instelling die de egodocumenten van expatriates verzamelt, archiveert en toegankelijk maakt voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is zij secretaris van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV) en lid van de redactie van het Tijdschrift voor Geschiedenis.

Kies uw lettergrootte
default | a | A

Curriculum Vitae
Marijke Huisman

cv

Proefschrift

publieke levens

Verhalen van vrijheid. Autobiografieën van slaven in transnationaal perspectief, 1789-2013.

douglas

International Auto/Biography Association (IABA)

iaba